Alumni Governing Body

Hon. Shri. Shrikantdada Patil.

Chairman
alumni@ssgmce.ac.in

Shri. AnupKumar R Agrawal

Vice Chairman
anupagarwal150266@gmail.com

Shri. D. D. Nawgaje

Secretary,cum-treasurer
dnawgaje@gmail.com

Shri. Vasant Ninaji Bhonge

Member
vasant_bhonge@rediffmail.com

Shri. Sanjay Ajabrao Mankhair

Member
sanjay.mankhair@gmail.com

Shri. Pramod Tejrao Chopde

Member
pramodchopde@hotmail.com

Shri. Jaikumar Madhukar Patil

Member
jaipatil@yahoo.com

Shri. Saurabh Sureshrao Jadhao

Member
ssjadhao@gmail.com

Shri. Pavan Mahadeo Kuchar

Member
pmkuchar@gmail.com

Shri. Bhushan Subhash Rakhonde

Member
bsr.ssgmce@gmail.com